Siam Kraft Industry Co., Ltd. SCG
Home / Industry news / สภาธุรกิจไทย-อินโดฯหนุนเอสเอ็มอีบุกอินโดฯ
Industry news
14 พฤษภาคม 2557
สภาธุรกิจไทย-อินโดฯหนุนเอสเอ็มอีบุกอินโดฯ

สภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย นำเอสเอ็มอีไทย รุกลงทุนอินโดฯ แนะกลุ่มทุนไทย แนะจับคู่พันธมิตรท้องถิ่นร่วมลงทุนระยะยาว
นายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย เปิดเผยว่า ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซียมีความน่าสนใจในการเข้าไป
ลงทุนมาก ดังนั้นสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนส่งเสริมนักลงทุนไทยเข้าไปยังอินโดนีเซีย โดยจะให้การสนับสนุนแก้ไข
ปัญหาต่างๆมากขึ้น หากติดปัญหาในเรื่องใดจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆมาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ รวมทั้งจะนำพานักลงทุนไทย
เข้าไปจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการอินโดนีเซียที่เชื่อถือได้
"อินโดนีเซียกับไทยมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมมาก ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พาทเนอร์ที่เข้ามาร่วมธุรกิจพอสมควร ซึ่งจะต้อง
เป็นการร่วมธุรกิจในระยะยาว และเติบโตไปด้วยกัน จึงจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน" นายนิพิฐ กล่าวไทยลงทุนอินโดฯติด1ใน5จากทั่วโลก
ที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้ที่เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียที่สำคัญอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของนักลงทุนทั่วโลก ส่วนมากจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 
ถ่านหิน น้ำมัน อะไหลรถยนต์ ก่อสร้าง เป็นต้น โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2556 ไทยเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมูลค่า 104 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ส่วนผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังมีไม่มาก ดังนั้นสภาฯจะมุ่งเน้นในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีออกไปลงทุนมากขึ้น ชี้อินโดฯเปิด
กว้างรับนักลงทุน ด้าน นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซีย 
ไม่ต้องการให้ต่างชาติส่งสินค้าเข้าไปขายในประเทศอินโดนีเซียเพียงอย่างเดียว เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาภาคการผลิตของ
ประเทศ และจะเสียเงินตราออกนอกประเทศเพียงอย่างเดียว ดังนั้นรัฐบาลอินโดนีเซีย จึงได้ออกมาตรการสนับสนุนให้ต่างชาติเข้าไปลงทุน 
ซึ่งหากเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 6 ปี ยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร และสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมาก