Siam Kraft Industry Co., Ltd. SCG
Home / Industry news / สยามยิปซัม ได้รับเลือกจาก อบก. และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่อง ใช้ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วยลดโลกร้อน
Industry news
26 พ.ค. 2557
สยามยิปซัม ได้รับเลือกจาก อบก. และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่อง ใช้ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วยลดโลกร้อน

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “สยามยิปซัม” ผู้ผลิตแผ่นยิปซัม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราช้าง” 
โดยนายสรพงษ์ จันทร์นฤกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้เป็นผู้แทนร่วมลงนามใน“โครงการนำร่องใช้เครื่องหมายฉลากลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [องค์การมหาชน] หรือ อบก. และ 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเชิญชวนให้องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดประกอบการตัดสินใจ อีกทั้ง เป็นการเพิ่มขีดความ
สามารถของอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันในตลาดโลกสำหรับ งานเปิดตัว “ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” และ ลงนาม
แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ “สยามยิปซัม” นับเป็นหนึ่งใน 9 
ของบริษัทฯ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการนำร่องการใช้เครื่องหมายฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ “สยามยิปซัม” ในการสนับสนุนการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาวะโลก
ร้อนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในการจัดงานลงนามเข้าร่วมใน “โครงการนำร่องใช้เครื่องหมายฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์” ได้รับเกียรติจาก 
นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [องค์การมหาชน] ร่วมลงนามกับ 
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด และองค์กรระดับต่างๆ รวมจำนวนกว่า 9 แห่ง ณ โรงแรมสุโกศลเมื่อเร็วๆ นี้